BÍ QUYẾT ĐỂ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ “LÀM GIÀU” KHI THEO NGHỀ

Th trưng bt đng sn ngày càng n đnh s kéo theo nhiu giao dch thành công, tđó môi gii bt đng sn nhà ph kiếm đưc thu nhp cao, làm giàu cũng tr nên d dàng hơn. Tuy nhiên, đ gn bó vi ngh, cùng vi cơ hi mà th trưng mang li, môi gii cũng cn b túi cho mình nhng bí quyết đ thành công hơn, tăng giá tr kiếm đưc.

1. Liên tc đt ra các câu hi “Vì sao”

Thành công đến vi ngh tư vn, môi gii khi h đã biết phi liên tc đt ra nhng câu hi “Vì sao” trong quá trình hành ngh. Nhng câu hi này s giúp tư vn bt đng sn nhà ph tìm hiu rõ hơn vmong mun ca khách hàng đ đưa ra cách tư vn hiu qu nht v sn phm nhà ph đó.

Trưng hp tư vn viên đang thc hin môi gii bt đng sn nhà ph cho mt khách hàng. Lúc này nhng câu hỏi có thđt ra là:

– Vì sao khách hàng nên mua nhà ph này thông qua bn? Bn mang li nhng li ích nào cho h?

– Vì sao khách hàng nên mua nhà ph chkhông phi là các loi hình bt đng sn khác như chung cư hay đt th cư?

– Vì sao khách hàng có th tin vào nhng lý do mà bn đưa ra?

Khi đã gii đáp đưc nhng câu hi trên, s giúp vấn bt đng sn nhà ph xây dng nim tin và thuyết phc khách hàng s dng dch v ca mình d dàng hơn.

2. Đt ra mc tiêu làm giàu t môi gii nhà đt c th

Mun làm giàu t ngh môi gii bt đng sn đc bit là bt đng sn nhà ph bnphi đt ra nhng mc tiêu c th nht, tngn hn đến dài hn cho công vic ca mình. Sau khi đã có mc tiêu, môi gii hãy tiến hành xây dng kế hoch đ hin thc hóa chúng. Điu này giúp bn qun lý và sp xếp công vic hp lý và tránh tình trng quá ti hoc làm vic lan man, không mc đích.

3. Nm vng nguyên tc 3 ch “L” quan trng:

Mt biết quyết làm giàu t môi gii bt đng sn nhà ph đưc chia s bi nhng môi gii lâu năm là cn nm vng nguyên tc 3 ch “L” quan trng: Listing, Leverage và Leads.

– Listing – Lit kê danh sách sn phm

Môi gii cn lit kế và nm rõ danh sách nhng bt đng sn nhà ph ca mình gm thông tin d án, thi gian m bán, giá c, tim năng th trưng,… Vic lit kê rõ ràng danh sách s giúp bn t tin trong quá trình tư vn cho khách hàng và sp xếp sn phm phù hp nht vi nhu cu ca khách hàng.

– Leverage – Tn dng “đòn by”

Đ tn ti đưc lâu dài và làm giàu trên con đưng này, môi gii phi tn dng hết nhng ngun lc, mi quan h mà mình có. Tt nht, bn hãy kết hp vi nhng cng s trong ngh đ thúc đy li nhun lên mc cao nht. Có cho mình mt cng đng có th giúp đ bn khi gp khó khăn trong quá trình vic, đng hành và cùng phát trin, cùng làm giàu t môi gii bt đng sn nhà ph.

– Leads – Khách hàng tim năng

Trong bt k lĩnh vc dch v và kinh doanh nào, khách hàng cũng là yếu tquyết đnh thành công ca ngưi môi gii. Bn có th làm giàu t môi gii nhà đt hay không ph thuc hoàn toàn vào quyết đnh mua hàng ca khách hàng. Hãy hiu rõ tp khách hàng đi vi sn phm bt đng sn nhà ph ca mình. Đng thi, bn cn tn dng mi công c, mi quan h đ m rng tp khách hàng này. Sau đó là bn cn duy trì mi quan h tt vi khách hàng cũ và liên tc kết ni vi nhng khách hàng mi.

HECO LAND luôn luôn chào đón nhng nhà môi gii, lãnh đo bt đng sn thc th, tin tưng vào con đưng mình đã chn. Chúng ta s cùng nhau hoàn chnh bn thân, hoàn thin gic mơ bt đng sn ca mình thành hin thc!

————————————————

THÔNG TIN LIÊN H:

Công Ty c phn bt đng sn HECO LAND

Đa ch: 111-113-115-117-119-121 Ngô Gia T, Phưng 2, Qun 10, TP HCM, Vit Nam

Hotline: 028 2252 6666

Gmail: info@hecoland.vn

Website: https://hecoland.vn/

#batdongsan

#moigioibatdongsan

#muabannhadat

#nhadat

#bandat

#moigioinhadat

#hecoland

#tinbatdongsan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HECO LAND