KHÓ KHĂN CỦA MÔI GIỚI KHI TƯ VẤN VĂN PHÒNG CHO THUÊ: NHU CẦU TĂNG, NGUỒN CUNG HẠN CHẾ

Theo thng kê t đu quý II/2022 đến thi đim này, các sn phm trong phân khúc mt bngcho thuê văn phòng, mt bng thương mi, nhà ,… hu hết đu ghi nhn s tăng trưng hi phc. Tuy nhiên ngun cung ca sn phm này li có du hin chm li, hn chế. Khách hàng không có nhiu la chn, gây khó khăn cho môi gii khi tư vn loi sn phm này.

Nhu cu đang có s tăng trưng

Cho đến thi đim hin ti, nhiu doanh nghip có các sn phm mt bng cho thuê văn phòngđu đã đưc lp kín đến trên 90%. Kho sát thc tế trên th trưng mt bng cho thuê ti Thđô Hà Ni, dù ghi nhn có s phc hi mnh đc bit là t đu quý II đến nay nhưng giá cho thuê đưa ra tương đi cao. Mt căn nhà mt phdin tích 200m2, cao 7 tng đang chào thuê 500 triu đng/tháng; căn nhà 40m2, xây mi cao 4 tng giá thuê 40 triu đng/tháng; căn nhà 4 tng xây mi din tích 30m2 trên tuyến phTrưng Chinh (Đng Đa) chào thuê 70 triu đng/tháng. Tương t, trên các tuyến ph ln qun Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cu Giy… giá thuê cũng mc t 100 – 600 triu đng/tháng, tùy thuc vào din tích và v trí.

Mc dù nhu cu v mt bng cho thuê văn phòng tăng mnh t đu năm đến nay nhưng ngun cung mi sn phm cho phân khúc này hết sc “nh git”. Hu hết các d án tòa nhà văn phòng mi hin nay đu chưa kp hoàn thin đ b sung ngun cung cho th trưng.

Giá cho thuê mt bng văn phòng cũng ghi nhn có s tăng nh khong 10% so vi thi đim quý IV/2021 và tăng 5% so vi quý I/2022. C th, đi vi mt bng văn phòng cho thuê TP H Chí Minh, hng A khong 1.050.000 đng/m2/tháng, hng B khá n đnh mc 600.000 đng/m2/tháng. Bên cnh đó xu hưng làm vic trc tiếp ti văn phòng cũng đã áp dng tr li.

Lý do dn đến tình trng cung không đ đáp ng cho cu

Nhu cu thuê đang tăng cao nhưng ngun cung cho thuê văn phòng trên th trưng li không nhiu. Mt trong nhng lý do dn đến tình trng này là vưng mc v th tc hành chính chưa đưc tháo g trit đ, th tc cp phép xây dng kéo dài khiến d án b chm trin khai.

Hin nay nn kinh tế Vit Nam đang có s phc hi mnh m sau đi dch Covid-19. Các doanh nghip bt đng sn đu đã và đang tái khi đng tr li mi phân khúc. Đi vi phân khúc cho thuê văn phòng, gn đây nhu cu thuê mt bng din tích các d án tăng mnh, trong khi ngun cung tương đi hn hp.

Vì vy, cn phi gii quyết dt đim nhng vn đ liên quan đến th tc hành chính, như th tc cp phép, tính tin s dng đt... nhm m rng ngun cung và ci thin môi trưng đu tư, kinh doanh cho doanh nghip. T đó phát trin thêm các lĩnh vc liên quan như trang thiết b, vn chuyn,… đc bit là cho th trưng bt đng cho thuê văn phòng.

Theo dõi HECO LAND thưng xuyên đ cp nht tin tc và biết thêm nhng kiến thc b ích cho sale bt đng sn nhé!

#batdongsan

#moigioibatdongsan

#muabannhadat

#nhadat

#bandat

#hecoland

#tinbatdongsan

#chothuevanphong

#batdongsannhapho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

HECO LAND